KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu,
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özkanlar Tıbbi ve Estetik Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (kısaca “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.   www.saglikfabrikasi.com internet sitesini ziyaret eden kişilerin kişisel verilerini korumak şirketimizin önem verdiği konuların başında gelmektedir.

Bu Aydınlatma Metniyle “Tahtakale mah. Fırat 1 cad. 4/1 Bahçecity’s Plaza B Blok Daire 51 Ispartakule Avcılar/ İstanbul” adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu Şirket nezdinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir.
Aydınlatma bilgileri,
1-) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları. Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Gerçek bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, araç plakası, SGK. numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, fotoğrafı, görüntü kayıtları, ses kayıtları, grup üyelikleri, aile bilgisi, sağlık bilgileri, iş sözleşmesi, bordrosu, banka hesap bilgileri, parmak izleri gibi doğrudan veya dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılan fiziki, ekonomik veya kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin işlenmesi; verilerin toplanması, depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, aktarılması, devralınması gibi bunları silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyetleri ifade etmektedir. Özel nitelik taşımayan kişisel verileriniz form doldurma, bilişim sistemleri üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü,yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizle iş ilişkinizin devamı süresince güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle web tabanlı sistemlerimizi, internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda özel nitelik taşımayan kişisel verileriniz toplanıp işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizin kozmetik ve tıbbi cihaz alanındaki satış ve hizmetler vs. faaliyetlerin yürütülmesi, sözleşmelerinin yapılabilmesi, bu sözleşmelerdeki taahhütlerimizin ifa edilebilmesi, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlama, sizinle iletişimin sağlanması, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi, internet sitesinin kullanımının sağlanması, İnternet sitemiz, e mail adresimiz vs. yollarla şirketimizden talepte bulunulması halinde, şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak, ilgili iş süreçlerini yürütmek, hizmetlerimizi, kampanyalarımızı, yeni ürünlerimizi duyuran bültenlerin kişiler tarafından talep edilmesi bildirilmesi veya kampanyalardan haberdar edilmesi, internet sitesi, işyeri, kapıdan satış veya başka bir yol ile ürün satışının yapılması, sipariş süreçlerinin yürütülmesi, tamamlanması, müşteriyle iletişime geçilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, satın alınan ürünle ilgili ayıpların bildirilmesi, istenilen hizmetlerin sağlanması veya işlemlerin yerine getirilmesi veya iade edilebilmesi amacıyla, Şirket’in hukuki, ticari, iş güvenliği, teknik güvenliğinin sağlanması vs. diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde kişisel verileriniz KVK. Kanunu’nun 5 ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenecektir.
Şirketimiz, kişilerin sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler (parmak izi vb.) gibi özel nitelikli kişisel verileri ise kanundaki istisnalar haricinde ancak ilgilinin açık rızası ile işleyecektir.

2

2-) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği. Kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet gösterdiği kozmetik ve tıbbi cihaz işleri ile ilgili sözleşmelere mal tedariki ve hizmetlerin icrası vb. taahhütlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, mali ve hukuki birimlerimize tedarikçilerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk şirketlerine, şubelerimize, acentelerimize, temsilcilerimize KVKK. nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak Kişisel verileriniz a-) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b-) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c-) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç-) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d-) Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e-) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f-) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılabilir. Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri şeklindeki özel nitelikli kişisel verileri ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen yeterli önlemler alınacaktır.

3-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü görüşmede, telefon görüşmelerinde, yazılı ya da elektronik ortamda form doldurulmasında, teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookie) vasıtasıyla, kamera kaydı ile tespitlerde, ibraz ettiğiniz belgelerden yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin yaptığı kozmetik ve tıbbi cihaz satış ve hizmet sözleşmeleri ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK. nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) no’lu maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-) Kişisel Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (KVKK) 11. maddesinde Sayılan Haklarınız. Kişisel veri sahipleri, KVKK. nun 13. md. gereğince Şirketimize başvurarak, KVKK. nun 11. maddesinde düzenlenen, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK. ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK. kapsamındaki taleplerinizi Şirketimizin “Tahtakale mah. Fırat 1 cad. 4/1 Bahçecity’s Plaza B Blok Dire 51 Ispartakule Avcılar/ İstanbul” adresine yazılı olarak ıslak imza ile veya (i nfo@ozkanlartr.com ) e-mail adreslerimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.